OULUN AKVAARIOSEURA RY:N SÄÄNNÖT


Yhdistyksen nimi on Oulun Akvaarioseura ry. Sen kotipaikka on Oulu ja toimialue on koko Pohjois-Suomi.


Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä akvaarioharrastuksesta kiinnostuneiden henkilöiden kesken.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • järjestää kokouksia, tapaamisia, kursseja, retkiä, luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä muita toimintaan sopivia tapahtumia
 • edistää akvaarioalan tuntemusta ja tutkimustyötä
 • yllä pitää omaa kirjastoa
 • Ylläpitää seuran jäsenille ryhmää sosiaalisessa mediassa (facebook)
 • toimii muilla samantapaisilla keinoilla


Seuralla on oikeus omistaa ja hallita omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

4§ JÄSENISTÖ
Seuran jäsenet ovat

 • varsinaisia jäseniä
 • nuorisojäseniä, alle 18-vuotiaat
 • kunniajäseniä
 • perheenjäsenjäseniä
  Seuran varsinaiseksi tai nuorisojäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä yksityisen henkilön.
  Perheenjäsenjäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, joka kuuluu varsinaisen jäsenen perhekuntaan.
  Seuran kunniajäseneksi voidaan hallituksessa tehdyn päätöksen mukaan kutsua henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut seuran hyväksi tai yhteistyökumppanina toimiva yrittäjä.
  Seuraan liittynyt saa jäsenoikeudet sen jälkeen kun hallitus on hänet jäseneksi hyväksynyt ja kun hän on suorittanut mahdollisen liittymismaksun lisäksi kuluvan vuoden jäsenmaksun.
  Jäsen, joka on toiminut vastoin seuran tarkoitusperiä tai sääntöjä, toiminnallaan aiheuttanut seuralle vahinkoa tai on laiminlyönyt edellisen tai kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksamisen, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa.
  Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta ja maksutavasta sekä mahdollisesta liittymismaksusta päättää syyskokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.


Seuran toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4), enintään kuusi (6) vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Syyskokous äänestää hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityisiä tehtäviä varten toimikuntia, jotka ovat toimistaan vastuussa hallitukselle.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katosessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksesta on kaikille jäsenille ilmoitettu, ja jos vähintään neljä jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa.
Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen hänen toimikautensa päättymistä, voidaan hänen tilalleen valita jäljellä olevaksi toimiajaksi uusi jäsen seuran vuosi- , syys- tai ylimääräisessä kokouksessa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenee käsitellyt asiat, tehdyt päätökset ja suoritetut äänestykset.
Hallituksen tehtävä on

 • toimia seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi
 • panna käytäntöön seuran kokousten päätökset
 • hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta
 • laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä valmistaa syyskokoukselle ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavalle vuodelle
 • edustaa seuraa juridisesti ja julkisessa toiminnassa
  Puheenjohtaja valvoo seuran tehtävien hoitoa ja toimii johtokunnan kokousten puheenjohtajana. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtävistään huolehtii varapuheenjohtaja.
  Sihteeri valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa hallituksen ja seuran kokouksissa esille tulevat asiat ja laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet ja tiedonannot, allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa. Sihteeri valmistaa vuosikertomuksen, talousarvion sekä toimintasuunnitelmaehdotuksen yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Edelleen sihteeri huolehtii arkistosta ja jäsenluettelon ylläpitämisestä.
  Rahastonhoitaja hoitaa seuran taloutta pitäen hyväksyttävää kirjanpitoa tuloista ja menoista sekä laatii tilinpäätöksen.

6§ Nimenkirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat seuran puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yhdessä tai erikseen.

7§ Tilit
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.
Seuran pankkitilin käyttöoikeudet annetaan hallituksen puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle.

8§ Kokoukset
Seura pitää vuosittain vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta, vuosikokouksen ennen helmikuun loppua ja syyskokouksen loka- marraskuun aikana. Kokousten tarkemman ajankohdan päättää hallitus. Kutsu vuosi-, syys- tai ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsu kokoukseen ilmoitetaan seuran FB-ryhmässä ja tarvittaessa jäsenen itse erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu. Kokouksessa kullakin läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee hallituksen ja viimekädessä puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa.
Hallituksen päätöksellä voidaan tarvittaessa antaa kokouksesta estyneille jäsenille mahdollisuus äänestää etänä kirjallisesti, somekanavan (facebook-ryhmä) avulla tai valtakirjalla valtuuttamansa, paikalla olevan jäsenen avulla.
Asia, joka halutaan saattaa seuran vuosi- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on toimitettava seuran hallitukselle kirjallisesti viikkoa ennen kokouspäivää.

9§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
 5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 6. Käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

10§ Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
 5. Määrätään jäsen- ja liittymismaksun suuruus seuraavalle vuodelle ja päätetään toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista palkkioista
 6. Valitaan hallituksen seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa
 8. Käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

11§ Ylimääräinen kokous
Hallitus kutsuu seuran ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Tällöin kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

12§ Sääntöjen muuttaminen tai seuran purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tehdään seuran hallituksen päätöksellä vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Hallituksen päättämät säännöt esitetään seuran kokouksessa, jolloin jäsenille annetaan mahdollisuus muutosehdotuksiin, joiden hyväksymisestä äänestetään kokouksessa. Muutokset hyväksytään yksinkertaisella äänienemmistöllä, äänten
mennessä tasan hallituksen ja viimekädessä puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Päätös seuran purkamisesta tehdään seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Sääntöjen muuttamista koskevat ehdotukset perusteluineen on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle vähintään kuukautta ennen seuraavaa kokousta. Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat akvaarioharrastuksen edistämiseen kokouksen määräämällä tavalla.

13§
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia